Násilie páchané na deťoch je veľkým spoločenským problémom. Týranie, zneužívanie, či zanedbávanie zanechávajú v detskej psychike značné negatívne stopy. Obeť násilia sa veľmi ťažko dostáva do bežného života. Navyše téma nie je veľmi populárna, hovorí sa o nej ťažko aj kvôli intimite dieťaťa a rodiny, ktorej sa týka. Jednou z ciest ako dosiahnuť, aby deti ohrozené násilím, boli v ohrození čo najkratšie, je intenzívna a efektívna osveta smerovaná najmä k pracovníkom s deťmi a mládežou. Lektorov, ktorí sú ochotní vzdelávať ostatných pracovníkov v téme násilia nie je veľa, avšak určite nejakých poznáte, prípadne vy sami by ste mali k téme čo povedať. Ak poznáte takých ľudí, napíšte nám prosím kontakt na nich na info@edumsile.sk . Kontakty budú sprostredkované organizátorom vzdelávania. Témy, v ktorých by mohli títo platení lektori pomôcť, sú – Komunikácia s týraným, zneužívaným dieťaťom, Dieťa so syndrómom CAN v školskom prostredí, Efektívna prevencia šikanovania, Problém rovesníckeho násilia, Kyberšikana, Prevencia (sexuálne) rizikového správania sa na internete.

Cieľovou skupinou vzdelávania majú byť učitelia, riaditelia, odborní zamestnanci, pracovníci CPPPaP, CŠPP, UPSVaR, Polície, obcí… , čiže odborná verejnosť pracujúca s deťmi.

Vzdelávacie aktivity prebiehajú vo viacerých okresoch, lektor sa o rozsahu spolupráce môže dohodnúť.