Prevencia násilia – ide to aj on-line

Druhá polovica novembra je okrem iných udalostí známa aj medzinárodnými dňami prevencie v rôznych oblastiach. Deň 19. novembra je pripomenutím problematiky násilia na deťoch. Je to Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

Na základe celosvetovej situácie v oblasti problematiky týraných a zneužívaných detí, globálnej iniciatívy zameranej na ukončenie všetkých telesných trestov voči deťom v zmysle kréda „Život bez násilia pre deti celého sveta“ inaugurovala Nadácia Ženského svetového summitu so sídlom v Ženeve (The Women´s World Foundation) v roku 2000 za podpory 112 organizácií z 49 krajín sveta 19. november za Svetový deň prevencie týrania detí.

Pri tejto príležitosti sme sa vzhľadom na narastajúce prípady týrania a zneužívania detí, ale aj rovesníckeho násilia v našej krajine, rozhodli pripraviť zaujímavý obsah pre učiteľov, ktorý môžu využiť v prevencii so žiakmi, či už priamo v triede alebo počas vzdelávania na diaľku. Chceme dať učiteľom informačnú podporu pri preventívnych aktivitách, informovať ich o zaujímavostiach z tejto problematiky a požiadať ich, aby venovali žiakom aj počas dištančného vzdelávaniu priestor pre otvorenie svojich problémov v súvislosti s násilím na deťoch. Odmenou za dobrú prevenciu je včasná pomoc, menší počet traumatizovaných detí a psychicky zdravšia komunita.

Niekoľko zaujímavosti o násilí na deťoch:

 • Šikanovanie v škole nie je dôsledok prítomnosti slabších a silnejších jedincov v škole, ale „choroba“ širších vzťahov, formálnych a neformálnych pravidiel v škole.
 • Zárodky šikany sú na každej škole, pretože isté anomálie v správaní sa v populácii vyskytujú v určitom počte prirodzene. Preto je nemožné, aby sa nejakej školy vyhli.
 • Schopnosť školy bojovať so šikanou sa nehodnotí podľa toho, či sa v nej šikanovanie vyskytuje alebo nie, ale ako sa dokáže s ňou vysporiadať, ak sa vyskytne. Je to ako pri imunite. To, že nie ste aktuálne chorý, nemusí automaticky znamenať, že máte silnú imunitu, ale je to možno len tým, že ste aktuálne nestretli jedinca, ktorý by vás nakazil.
 • Efektívne stratégie šikanovania vytvárajú dostatočný priestor na „prácu“ s inakosťou, pluralitou, jedinečnosťou, toleranciou a solidaritou.
 • Časť obetí so šikanou naoko súhlasí
 • WHO rozlišuje 6 základných typov násilia na deťoch: Zlé zaobchádzanie, Šikanovanie, Násilie medzi dospievajúcimi, Intímne partnerské násilie, Sexuálne násilie, Ocitnutie sa v pozícii svedka násilia
 • Menej než jedna štvrtina obetí o sexuálnom násilí hovorí okamžite, typické časové rozpätie medzi sexuálnym zneužívaním v detstve a jeho odhalením je 8 až 15 rokov.
 • Až 40 % obetí samých seba nepovažuje za týrané a zneužívané, dôsledky týchto negatívnych zážitkov pociťujú s odstupom času. Aj preto sa ich prípady často bagatelizujú a nevnímajú ako akútne.
 • Podľa zahraničných výskumov sa krivé, vykonštruované obvinenia zo sexuálneho zneužívania vyskytujú iba v 2 – 12 % formálne oznámených prípadov.
 • Len asi cca 10% prípadov zneužitia detí majú na svedomí pedofili. Okrem nich ohrozujú deti najmä sexuálni predátori.
 • Sexuálne zneužitie sa neposudzuje podľa toho, či obeť chcela alebo nechcela, ale podľa toho, do akej miery osoba zneužila vek, vyspelosť dieťaťa, stav, obdobie a situáciu na sexuálny akt. Následná trauma zo zážitku (hoci aj potlačená), je ujmou, ktorú dieťa po sexuálnom zneužití má.

Filmy o šikane, kyberšikane a vzťahoch v triede

Ôsmaci neplačú/Achtste-groepers huilen niet, CZ titulky

Ospravedlňujem sa/Spijt, CZ titulky

Zkažená mládež/Klass, česky

(Kyberšikana/Cyberbully) česky

 (Nepriatelia/Cyberbully) CZ titulky

(Obyčajná tvár/Wonder) nie je dostupný online, dostupná len upútavka

(Trust/Zneužitá) len anglicky

Námety na aktivity:

Rozhovor o filme,

Kvíz o filme,

Nájdi vo filme príklady na…,

Skús nazvať osoby inými menami (pri tejto úlohe opatrne),

Nájdi vo filme minútu, ktorá sa ti páčila najviac,

Nájdi seba vo filme – ktorá postava by si bol/a ty,

Zoraď postavy (cca 5 vybratých) podľa toho ako sa stotožňuješ s ich správaním,

Ktorá veta z filmu by sa mohla stať krédom našej triedy?

Čo by pomohlo, aby sa niektorá scéna z filmu vôbec nestala?

Obrázky na diskusiu

Námety na diskusiu:

Skúste povedať ku každému prejavu šikany, či kyberšikany príklad. Nezabudnite však, že ide o úmyselné a opakované správanie. Na identifikáciu šikanovania sa môžete zahrať hru, kde zistíte, či deti vedia selektovať iné formy násilia, alebo doberania a šikanu. Majte na pamäti, že neexistuje len jedno správne riešenie, učiteľ aj deti môžu objaviť nové uhly pohľadu na jednotlivé príklady prípadov.

Kto je agresor:

Agresorom je v prípadoch šikanovania jednotlivec alebo skupina, ktorý premyslene a opakovane ubližuje niekomu s cieľom dosiahnuť u obete pocit strachu, poníženia alebo vylúčenia. Agresorom je zväčša človek, ktorý vníma svoje potreby ako nadradené, a preto sa ich uspokojenie snaží dosiahnuť násilným vplyvom u druhých. Agresor si vyberá obete zväčša cestou najmenšieho odporu, takže sa často zameriava na bezbranných, slabších, pokornejších. Nemusí to však byť pravidlom. Agresor využíva na šikanovanie situácie, ktoré podporujú jeho silu – najmä nemožnosť obete sa brániť, početné publikum, moment prekvapenia, miesta, kde nie je možné zavolať pomoc, využíva strach obete. Agresorom môže byť aj človek, ktorý sám v minulosti zažíva násilie a bol obeťou. Agresor potrebuje rovnako pomoc ako aj obeť.

Kto je obeť:

Obeťou šikanovania sa môže stať ktokoľvek. Voči kyberšikane sa dokonca majú problém brániť aj tí, čo by v osobnom stretnutí agresora hravo porazili. Obeťou sa stáva človek vtedy, ak je terčom šikany alebo kyberšikany. To, čo sa mu deje pociťuje ako opakované znepríjemňovanie života zo strany agresora alebo skupiny. Obeťou sa človek stáva nedobrovoľne v situáciách, keď nevie alebo nedokáže odvracať útoky, nástrahy, posmešky, ignorovanie a ďalšie prejavy, ktoré sú voči nemu vedené. Aj, keď sa môže zdať že obeť môže sama za to, že je šikanovaná, neexistuje dôvod prečo by mal byť niekto šikanovaný. A to aj napriek tomu, že je iný oproti ostatným.

Publikum:

Okrem agresora a obete zohráva dôležitú úlohu aj publikum. Či už ide o náhodných svedkov alebo kamarátov agresora, ktorí sa podieľajú na šikanovaní. Publikum je pre agresora veľmi dôležité, pretože prostredníctvom neho často šíri agresor strach a posmešky voči obeti. A aj preto môže publikum rozhodnúť, či šikanu zastaví alebo ju bude podporovať. Hoci aj tichým súhlasom. Odborníci hovoria, že ak sa v nejakom kolektíve, triede alebo školy objavuje šikanovanie, pravdepodobne nie je vo vzťahoch medzi žiakmi navzájom a aj dospelými niečo zdravé. Obvykle totiž reagujeme na konflikty zmierňovaním napätia a hľadaním pomoci. Pokiaľ sa násiliu nečinne prizeráme, nie je to v poriadku.

Šikana trestným činom

Agresor aj publikum sa môže dopúšťať trestného činu. Šikana sa veľmi ťažko definuje, avšak jej závažnejšie formy môžu naplniť skutkovú podstatu trestných činov. Väčšina z nich je vypísaná na nástenke. Pri posudzovaní trestných činov policajti a vyšetrovatelia prihliadajú na rôzne okolnosti, najmä na závažnosť konania, to ako to ovplyvnilo obeť a aké to zanechalo následky. Sankcie za spáchaný trestný čin môžu páchateľovi zmeniť život, ovplyvniť nielen jeho  prítomnosť, ale aj blízku a ďalekú budúcnosť v škole, práci a osobnom živote. Trauma zo šikanovania mení život najmä obeti.

Rozmýšľať vopred

Najdôležitejšie pri kyberšikane je sa vopred chrániť. Nedá sa ´plne zaručiť, že ťa nikto nebude šikanovať cez internet a siete, ale dá sa celkom dobre ovplyvniť. Rizikové správanie sa na internete otvára dvere šikane. Dbaj preto na dôležité zásady.

 • píš si len s ľuďmi, ktorých poznáš aj osobne, aj keď je to menej dobrodružné ako s cudzími
 • využívaj už pri malých podozreniach blokáciu, ignorovanie a pod.
 • uvedom si, že kedykoľvek sa systémovou chybou, omylom alebo aj hackerským útokom môže stať, že aj fotky a videá, ktoré si už vymazal, alebo ktoré máš pod ochranou, v súkromných správach, môžu byť zverejnené pre všetkých a ty s tým nebudeš môcť nič urobiť.
 • never všetkému, čo vidíš a čítaš na internete. Dnes už technika pokročila tak, že aj bežní užívatelia cez filtre a aplikácie dokážu upravovať fotky a videá tak dôveryhodne, že môžeš naletieť na nejakú informáciu alebo uveriť nejakému klamstvu.
 • zálohuj si screeshoty z prejavmi kyberšikany, ktoré sa dotýkajú teba alebo svojich blízkych a známych. Môžeš nimi pomôcť pri objasnení.
 • Ak sa trápiš s kyberšikanou, čo najskôr to povedz niekomu, kto ti reálne pomôže.

Kontakty pomoci

Kontakt na dospelého schopného vypočuť a pomôcť „tu a teraz“ by sa však mal nachádzať aj priamo v škole…

Zdroje:

Baas, N., de Jong, M. D. T., & Drossaert, C. H. C. (2013). Children’s perspectives on cyberbullying: insights based on participatory research. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking

Bauman, S. (2011). Cyberbullying: What Counselors Need to Know. Alexandria, VA: American Counseling Association.

https://www.zastavmenasilie.gov.sk

Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami. / Karkošková, Slávka. – 1. vyd. – Veľký Šariš – Kanaš : Ascend, 2014. – 352 s. – ISBN 978-80-971470-1-3.

https://detstvobeznasilia.gov.sk/