Školy v prírode

Hurá do školy v prírode

Chodievate so žiakmi do školy v prírode pravidelne alebo idete prvý raz ? Pozrite si, o čo ešte môžete pobyt so žiakmi obohatiť. Prinášame vám široké spektrum informácií, ktoré môžete využiť pri organizovaní školy v prírode. Začíname stručným návodom ako zorganizovať školu v prírode, pokračujeme legislatívou, ktorou chránite seba aj deti a samozrejme tipy na prevádzkovateľov školy v prírode. Veríme, že tu nájdete všetko potrebné. A ak nám tu niečo chýba, určite nám to povedzte. Tak šťastnú cestu !

Zdieľaj s ďalšími pedagógmi

Ako zorganizovať školu v prírode

1. Vyberte si miesto a termín. ŠvP môžete organizovať v účelovom zariadení škola v prírode, ale aj v inom zariadení, ktoré spĺňa podmienky ako škola v prírode. Školu v prírode si môžete zorganizovať samostatne, alebo sa môžete obrátiť na spoločnosti, ktoré vám zabezpečia všetko na kľúč vrátane poradenstva s dotáciami. Dobré je si pred tým vyžiadať referencie.

2. Ak máte zistený termín a miesto, poskladajte si cenu. Tá sa zväčša skladá zo stravy, ubytovania, dopravy, poistenia, vstupného na prípadné atrakcie, lanovky… Niektoré spoločnosti ponúkajú už balíky služieb. Počítajte aj s istou rezervou, môže sa stať, že sa počas prípravy sa ceny jemne upravia a rozpočet vám nebude sedieť. Ohľadom dotácie si naštudujte podmienky alebo sa poraďte so skúsenejšími.

3. Veľa času vám zaberie legislatíva a schvaľovanie. Každý krok si nechajte odobriť vedením. Ak budete postupovať podľa aktuálnych právnych noriem, ktoré sme pre vás popísali nižšie, určite to zvládnete.

4. Doprava do ŠvP je kľúčová. Ak plánujete cestu objednaným autobusom, nezabudnite počítať cenu 2x za autobus  – na cestu tam aj späť. Ak chcete ušetriť a je to spojmi možné, využite bezplatnú prepravu vlakom a o prepravu batožiny požiadajte nejakého rodiča alebo prepravcu. Takto dokážete v niektorých prípadoch náklady na dopravu znížiť aj o polovicu.

Legislatíva

Súvisiace právne normy

 • Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 • Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia
 • Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
Zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon – § 138 – Škola v prírode

Škola v prírode je účelové zariadenie, ktorého poslaním je umožniť deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne priaznivom prostredí. Utvára podmienky aj na organizovanie jazykových a lyžiarskych kurzov, súťaží žiakov, prázdninové a medzinárodné pobyty detí a žiakov.

Škola v prírode sa zriaďuje v ekologicky čistom prostredí, pričom spĺňa požadované hygienické, bezpečnostné, materiálno-technické a priestorové podmienky na výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre najmenej 25 detí alebo žiakov.

Výdavky spojené s pobytom detí alebo žiakov v škole v prírode sa uhrádzajú aj z príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka. Z príspevku zákonného zástupcu sa môžu uhrádzať výdavky na dopravu, stravovanie, ubytovanie a ostatné náklady spojené s pobytom dieťaťa alebo žiaka v škole v prírode.

Vysielajúca škola alebo školské zariadenie uhrádza pedagogickým zamestnancom a zdravotníckemu pracovníkovi výdavky spojené s vyslaním do školy v prírode podľa osobitného predpisu.

MŠ SR ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob organizácie, činnosti, prevádzky a materiálno-technického zabezpečenia škôl v prírode.

Vyhláška č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode

§5 ods. 8

Riaditeľ vysielajúcej školy 

 1. zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,
 2. zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode v objekte,
 3. vypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov,
 4. zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy v prírode,
 5. schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode uvedeného v § 5 ods. 10.
 § 5 ods. 10

Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje

 1. názov a adresu vysielajúcej školy,
 2. miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,
 3. menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, a ich pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov školy,
 4. pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane nočných služieb,
 5. počet tried a počet žiakov v triedach,
 6. menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka,
 7. zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu do školy v prírode a príchodu späť,
 8. finančné zabezpečenie a spôsob úhrady školy v prírode,
 9. plán výchovno-vzdelávacej činnosti,
 10. denný poriadok materskej školy a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,
 11. písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním žiaka do školy v prírode,
 12. vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia žiaka,
 13. poverenie na vykonávanie funkcie vedúceho školy v prírode z vysielaných pedagogických zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, z vysielaných pedagogických zamestnancov školy vysielajúcej najviac žiakov.
 § 5 ods. 11

Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, doklad o zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka; ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad.

Organizačná smernica

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky 224/2011 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole,vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 o škole v prírode,zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade vydávajú riaditelia škôl Organizačnú smernicu o organizovaní školy v prírode.

Úhrada časti nákladov (dotácia)

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 3 a § 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo pridelí vrámci rozpisu rozpočtových prostriedkov príspevok 100 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov v Eduzbere a rozpis zverejní na svojom webovom sídle. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov základnej školy na financovanie školy v prírode. V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na pobyt v škole v prírode pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho vzdelávania sa v základnej škole. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov. Pokiaľ sa počas roka nahlási na pobyt v škole v prírode menší počet žiakov ako bolo uvádzané v Eduzbere, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na pobyt v škole v prírode neumožnili použiť celý príspevok 100 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení pobytu v škole v prírode.Náklady prevyšujúce príspevok 100 € na žiaka spojené s organizovaním školy v prírode hradí žiakovi jeho zákonný zástupca. Na organizovanie školy v prírode môže finančne prispieť aj nezisková organizácia Deti Slovenského raja. Účastníci školy v prírode musia byť poistení proti úrazom. Za poistenie zodpovedá škola. Pri poskytovaní náhrad pedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa zúčastňujú pobytu v škole v prírode, sa postupuje podľa osobitného predpisu.

Tipy