Kyberšikanovanie je fenoménom súčasnej dátovej a elektronickej doby. Označuje opakované konanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológii, ktoré má za cieľ niekoho poškodiť, zastrašiť ho, spôsobiť mu poníženie, stratu dôvery alebo v ňom vyvolávať iné nepríjemné pocity. Takéto správanie možno bude trestným činom. V súčasnosti sú právne úpravy príliš slabé a elektronickí agresori v mnohých – aj závažných prípadoch, zostali bez trestu. Obete sa tak niekedy museli zmieriť s pokračovaním kyberšikanovania.

Školská preventívna nástenka Kyberšikana

Kyberšikana už v trestnom zákone je

Ak hľadáme kyberšikanu, môžeme ju nájsť v nejakých konkrétnych skutkoch, samotný pojem je veľmi všeobecný. Trestný zákon už dnes popisuje niektoré konania, ktoré sa dajú identifikovať ako kyberšikana a sú trestné. Napríklad §192 Nátlak, §194a Ochrana súkromia v obydlí, §201a sexuálne zneužívanie (cez elektronickú službu) a ďalšie ustanovenia. Aplikačná prax uplatnenia sankcií je však v týchto prípadoch veľmi biedna a vyskytuje sa len v ojedinelých prípadoch. Verme, že to nebude tak aj v uplatňovaní nového paragrafu.

Navrhované znenie §360b TZ

Ne­bez­peč­né ob­ťa­žo­va­nie

(1) Kto iné­mu pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te úmy­sel­ne pod­stat­ným spô­so­bom zhor­ší kva­li­tu je­ho ži­vo­ta

  1. a) dl­ho­do­bým zne­va­žo­va­ním, za­stra­šo­va­ním, neop­ráv­ne­ným ko­na­ním v je­ho me­ne ale­bo iným po­dob­ným dl­ho­do­bým ob­ťa­žo­va­ním, ale­bo
  2. b) tým, že neop­ráv­ne­ne zve­rej­ní ale­bo sprís­tup­ní inej oso­be ob­ra­zo­vý, zvu­ko­vý ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam je­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy zís­ka­ný s je­ho súh­la­som, spô­so­bi­lý oh­ro­ziť je­ho váž­nosť ale­bo pri­vo­diť mu inú váž­nu uj­mu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až šty­ri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)na chrá­ne­nej oso­be (napr. dieťa), ale­bo

b)z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na dva ro­ky až päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)a spô­so­bí ním ťaž­kú uj­mu na zdra­ví ale­bo smrť, ale­bo

b)ho­ci bol za ta­ký čin v pred­chá­dza­jú­cich 24 me­sia­coch od­sú­de­ný.

Novela Trestného zákona by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. júla tohto roka.

Trest nie je ochrana

Ustanovenie v rámci Trestného zákona pomôže pri odsúdení a dôslednejšom prešetrení už vykonaných trestných činov (príp. v štádiu pokusu), avšak celková ochrana sa môže dosiahnuť jedine úspešnou prevenciou. Trestný zákon a samotný trest je nástroj represie, čím môže pomôcť najmä obetiam kyberšikanovania. Konkrétne tým, že bude možné páchateľa stíhať, vynútiť u neho zdržanie sa konania, prípadne ho odsúdiť. Nezaručí však, že páchateľ nenájde sofistikovanejšie spôsoby zastrašovania, prípadne bude v konaní pokračovať po uplynutí trestu. To je samozrejme ale na diskusiu v rámci inej témy.

Trestná zodpovednosť až od 14 rokov, ale…

Je všeobecne známe, že trestná zodpovednosť maloletých začína plynúť až štrnástym rokom. Tak by to bolo aj v prípade navrhovaného nebezpečného obťažovania. Potrebné je vedieť, že ak spácha trestný čin mladšia osoba ako 14 rokov, vyhne sa síce trestnému stíhaniu, avšak to neznamená, že sa nič nestalo. Obeť takéhoto konania má právo sa dožadovať náhrady škody, aj v prípade nemajetkovej ujmy, prostredníctvom občiansko-súdneho konania, kde zodpovednosť za správanie preberá zákonný zástupca.

Rovnako z pohľadu sociálno-právnej ochrany, resp. sociálnej kurately, sa stáva dieťa, ktoré spáchalo „čin inak trestný“ (čin, za ktorý nemôže niesť trestnoprávnu zodpovednosť) klientom sociálneho kurátora. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny by mal začať s dieťaťom porušujúcim normy pracovať a uložiť dieťaťu také opatrenia, ktoré zamedzia prehlbovaniu a opakovaniu problému u dieťaťa.

Prevencia nadovšetko

Prevencia je základom boja proti šikanovaniu – v bezprostrednom aj virtuálnom priestore. Viac ako „zastrašovanie“ trestami, vyhrážanie sa stíhaním, je účinná systematická tvorba postojov. Či už v rovine celkového prístupu k ochrane vlastnej osoby, súkromia, eliminácii rizikového správania alebo aspoň v rovine vyhľadania pomoci, ak je dieťa konfrontované s kyberšikanou. Pomôcť pri prevencii môžu aj naše nástenky.

Kontakty pomoci

Autor: Mgr. Peter Lengyel, PhD.