Záškoláctvo sa týka žiakov takmer každej školy. Jeho podoby aj príčiny sú rôzne. Snáď je možné sa zhodnúť na spektre príčin – od nezrelosti, potreby rebelovať, až po nudu v škole, či vážne dôvody, ktoré nútia žiaka vyhýbať sa škole. Skúmanie príčin zostáva pri odhalení záškoláctva na pleciach rodičov a učiteľov. Ak majú rodičia, žiak aj škola záujem, veci sa môže podariť „dať do poriadku“.

V diagramoch, ktoré si môžete stiahnuť v pdf súbore, sme pre učiteľov pripravili niekoľko súvislostí, ktoré môžu pedagógovi pomôcť pri rozhovoroch so záškolákmi, s ich rodičmi, ale aj s vedením školy a s ďalšími inštitúciami. Našou motiváciou je diskutovať o záškoláctve a pomáhať školám v boji so záškoláctvom. Aj preto sme pripravili formát, ktorý môže byť na nástenke v každom kabinete.

Všimnite si rozdiel

Prvý diagram v letáku je zameraný na rozdiel záškoláctva a zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Samotné záškoláctvo je širší pojem známy najmä z pomáhajúcich profesií a označuje sociálnopatologický jav. Samotné záškoláctvo však nenájdeme nikde v zákone a legislatíve, vždy sa spája s termínom „zanedbávanie povinnej (školskej) dochádzky“. Práve tento termín je spoločný pre legislatívny jazyk a v prípade takého to zanedbávania môže učiteľ, škola a ďalšie inštitúcie využívať legislatívu na odhalenie záškoláctva, na sankcie pre záškoláka a pre opätovné vynútenie plnenia pravidelnej školskej dochádzky. Keďže legislatíva musí byť taxatívna, tak aj vymedzenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky je upravené a chápe sa ním e viac ako 15 hodín neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní v kalendárnom mesiaci. Záškoláctvo, nižšie ako táto hodnota, nie je považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, aj keď môže byť indikátorom pre učiteľa, že so žiakom sa niečo deje. Ak škola chce žiaka postihnúť sankciou aj pri nižšom počte neospravedlnených hodín, môže tak zakotviť podmienky v školskom poriadku.

Dôvody neprítomnosti sú dané

Školský zákon určuje dôvody neprítomnosti, aj spôsob ospravedlňovania. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

Sporné tri dni

Začiatkom septembra sa mnoho rozhorčených učiteľov stretlo s požiadavkou lekárov, ktorí odmietajú ospravedlňovať absenciu nižšiu ako tri dni, nakoľko tú má v kompetencii ospravedlniť rodič. Zákon hovor…

„Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.“

Táto formulácia hovorí, že dlhšiu neprítomnosť ako tri dni ospravedlňuje lekár a neprítomnosť do troch dní rodič. Je potrebné si všimnúť rozdiel medzi formuláciou a nesprávnym tendenčným výkladom, ktorý si prisvojili niektorí lekári aj učitelia a to spôsobom, že prvé tri dni choroby ospravedlňuje rodič a potom ide pre pečiatku. Práve tieto zjednodušené výklady zneprehľadňujú ešte viac pomerne jednoduché pravidlo.

Školy narážajú na pravidlo

Najviac majú problém pochopiť toto ustanovenie učitelia zo škôl, kde zakotvili v školskom poriadku počet dní, ktoré môže ospravedlniť rodič. Problémom je, že školský poriadok nemôže byť prísnejší ako samotný zákon a rodičia tieto spory zväčša vyhrávajú. Pre školy, ktoré nechcú, aby rodičia zneužívali svoje ospravedlnenia na krytie záškoláctva však existuje veta

„Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.“.

V prípade, že niektorí rodičia zneužívajú systém, je možné im uložiť povinnosť predkladať ospravedlnenia len od lekára alebo inej inštitúcie. Toto pravidlo však musí byť riadne odôvodnené a výnimočné. Nemôže platiť pre celú školu.

Rodičovské povinnosti

Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. V tomto majú školy veľkú moc. Práve v školskom poriadku si môžu školy určiť podrobnosti ospravedlňovania, ako aj napríklad lehoty dokedy má dieťa doniesť ospravedlnenie, komu má rodič nahlásiť neprítomnosť a pod. Samozrejme tieto pravidlá musia korešpondovať s legislatívou, aby sa stali skutočne funkčnými a tiež musia odrážať aj realitu. Ak sú totiž moc nepraktické, byrokratické a nesplniteľné, stávajú sa len pravidlami „do počtu“, ktoré nikto nedodržiava. Pravidlá ospravedlňovania, znižovanie známky zo správania a viazanie výchovných opatrení na neospravedlnené hodiny, sú absolútnym základom pre účinnú prevenciu záškoláctva a základom pre podnikanie následných krokov pri sankciách za neospravedlnenú neprítomnosť.

Neospravedlnené hodiny znamenajú problém

V závere plagátiku sa učitelia dozvedia informácie z praxe pri riešení záškoláctva prostredníctvom ďalších inštitúcií. Už pri 16 hodinách môžu rodičia záškoláka prísť o vyplatené prídavky na dieťa, pri 60 neospravedlnených hodinách môžu rodičia záškoláka zaplatiť mastnú pokutu. Pri sto hodinách sa vystavujú trestnému stíhaniu.

Chystáme eBOOK

Veríme, že informácie z letáka vám poslúžia. Už niekoľko týždňov pripravujeme eBook o záškoláctve, kde sa podrobnejšie pozrieme aj na prácu so záškolákmi a možné aktivity a pravidlá školy, ktoré robia účinnú prevenciu. Keď bude hotový, určite dáme o ňom vedieť.

-yel-