Čo je vlastne školská sociálna práca ?

Môžeme ju definovať prostredníctvom  organizácie SSWA (School social work association of Amerika). Školská sociálna práca je špecializovaná oblasť sociálnej práce. Je jedným z polí pôsobnosti profesie sociálneho pracovníka. Školský sociálny pracovník prináša jedinečné znalosti a skúsenosti do školského systému a do podpory študentov. Práve tieto skúsenosti a znalosti sú potrebné pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a študentov. Aktivity majú vytvoriť čo najlepšie prostredie a podmienky nielen pre vzdelávanie, ale aj pre nadobúdanie  osobných schopností a sebavedomia študentov. (Student support Services, 2014)  Školská sociálna práca je chápaná ako prostredník medzi školou, rodinou a komunitou.

Ako je to za hranicami ?

V zahraničí je vnímanie sociálnej práce v školách rôznorodé, taktiež je rozličné metodické vedenie a chápanie významu školskej sociálnej práce. Napríklad švédski školskí sociálni pracovníci vytvárajú u žiakov sociálne a psycho-sociálne kompetencie na individuálnej úrovni, na úrovni skupiny a spoločenstva za účelom osobnostného rozvoja. Ich práca je zameraná na vytváranie príležitostí pre zmenu a rast z komplexného pohľadu osobnosti. A to ako v poskytovaní služieb jednotlivým študentom, rovnako v prevencii a ochrane zdravia. Školskí sociálni pracovníci dosahujú svoje ciele prostredníctvom spolupráce vo vnútri organizácie aj externe. Podporujú zdravý životný štýl, preventívne pôsobia tak, aby vytvorili pozitívne študentské prostredie, kde majú všetci študenti možnosť splniť svoje výchovno-vzdelávacie  ciele.

Na Novom Zélande pomáhajú zlepšiť životy detí a mladých ľudí v každodenných aktivitách. Pracujú na základných a stredných školách. Spájajú školu, zdravie, rodinu a sociálne potreby, v snahe nájsť to najlepšie v dieťati. Sociálny pracovník poskytuje podporu deťom a rodinám.  Ich úloha zahŕňa tri hlavné zložky. Je to rozvoj podporných  vzťahov založených na dôvere s deťmi a ich rodinami. Taktiež hodnotenie a intervenciu, plánovanie, advokáciu pre deti a ich rodiny v školskom prostredí. V rámci práv dieťaťa sledovanie „best interest“ u detí v spolupráci s inštitúciami pre podporu detí a rodiny.