Výtvarná výchova, hodina vymýšľania rôznych nápadov a projektov rozvíjajúca umeleckého ducha žiakov. Avšak výtvarná výchova sa dá spojiť s cestovateľským zážitkom a aktivitami, na ktoré žiaci budú spomínať dlho a radi. Jednou z ciest môže byť prepojenie školskej výtvarnej výchovy s návštevou galérie. Pani Žofia pracuje v Oravskej galérii už 15 rokov ako galerijný pedagóg. Je presvedčená, že Oravská galéria je výnimočná a prezradila nám mnohé zaujímavosti o expozíciách a o tvorivých vzdelávacích aktivitách.

Zdroj: Archív http://www.oravskagaleria.sk/

Oravská galéria je výnimočná

Oravská galéria prevádzkuje deväť stálych expozícií, z toho päť v Župnom dome v Dolnom Kubíne. Expozície umožňujú na vybraných dielach sledovať vývoj slovenského výtvarného umenia od stredoveku až po súčasnosť. Popri stálych expozíciách v Dolnom Kubíne prevádzkujeme aj ďalšie vysunuté expozície tradičného ľudového umenia na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.

Pani riaditeľka Oravskej galérie naše stále expozície nazýva aj „Malá encyklopédia dejín slovenského výtvarného umenia“.

Je to naozaj tak, lebo galéria spravuje rozsiahly zbierkový fond. Zameriava sa na slovenské ľudové umenie, výtvarné umenie 14. – 19. storočia a profesionálne umenie 20. storočia až po súčasnosť. Tak aj mne ako galerijnému pedagógovi dáva možnosť stále sa vzdelávať,  poznávať dejiny umenia, kultúru…

Zdroj: Archív http://www.oravskagaleria.sk/

Umenie hrou počas prehliadok

Pre školy každého typu máme pripravenú ponuku vzdelávacích a tvorivých aktivít.  Zoznamujeme žiakov a študentov s našimi stálymi expozíciami a výstavami prostredníctvom lektorovaných prehliadok, tvorivých dielní, workshopov a galerijných animácií – interpretáciami umeleckého diela akčnou formou (divadelnou, slovnou, pohybovou).

V dnešnej digitálnej kultúre je veľkým prínosom osobné stretnutie s umeleckými dielami, preto ku každej výstave pripravujeme lektorované prehliadky a tvorivé aktivity.

Spolu s kolegyňou Dagmar Adamusovou, historičkou umenia, sme pripravili pracovné listy detského sprievodcu expozíciami Starého umenia 15. – 19. storočia a Slovenského výtvarného umenia 20. storočia v Župnom dome v Dolnom Kubíne.  Nazvali sme ho GPS – ako sa nestratiť v galérii. Jeho súčasťou je aj spoločenská hra Pexeso s reprodukciami diel, ktorá je príjemnou spomienkou na netradičné zážitky.

Zdroj: Archív http://www.oravskagaleria.sk/

Aktivity rozvíjajúce vnímanie žiakov

Do galérie prichádzajú deti občas s radosťou najmä preto, lebo sa „uliali“ z vyučovania 🙂 . My sa však ich čas strávený v galérii snažíme oživiť aktivitami rozvíjajúcimi vnímanie prostredníctvom  zážitku a tiež interpretáciou umeleckého diela.

Vždy nás poteší spätná väzba či už od detí alebo od pedagógov. Podľa niektorých pedagógov sa do tvorivých procesov v galérii aktívne zapájajú aj deti, ktoré sú na vyučovacích hodinách v škole pasívne. Veľmi pozitívne ohlasy sme zaznamenali aj zo strany samotných výtvarných umelcov. Umelci, ktorí v Oravskej galérii vystavovali a ich diela deti interpretovali, alebo mali možnosť sa s nimi stretnúť na autorských komentovaných prehliadkach.

Zdroj: Archív http://www.oravskagaleria.sk/

Túžime po tom, aby  deti návšteva galérie oslovila, zanechala v nich stopu, v ideálnom prípade, aby sa k nám znovu vracali. Zatiaľ sa nám táto túžba plní.

Sprievodné programy u nás pripravujeme v súlade s učebnými osnovami. Variabilita našich expozícií nám v plnej miere umožňuje vytvoriť priestor na medzipredmetové väzby, formou zážitkového vyučovania predmetov výchova umením, výtvarná výchova, umenie a kultúra,  ale aj regionálna výchova, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboženská a etická výchova.

Zdroj: Archív http://www.oravskagaleria.sk/

Návšteva expozícií na Slanickom ostrove umenia 

Skvelým tipom na koncoročný výlet je návšteva jedinečných expozícií tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie na Slanickom ostrove umenia uprostred  Oravskej priehrady. Na samotný ostrov je možné dostať sa len prostredníctvom lodnej dopravy. Oravská galéria, ako jediná galéria na Slovensku prevádzkuje aj vlastnú loď OG SLANICA.

Chceme ukázať Slanický ostrov umenia z rôznych uhlov pohľadu: ako miesto stretávania sa minulosti s prítomnosťou, ako miesto vzájomného prelínania prírody a kultúry, aj ako miesto prieniku medzi silami prírody a cieľavedomými kultúrnymi činnosťami. Chceme im sprostredkovať neopakovateľný a jedinečný  zážitok.

Okruh našich expozícií uzatvára prehliadka Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne. Vystavené diela poskytujú obraz o vývojových etapách a žánrových okruhoch celoživotnej tvorby Márie Medveckej – maliarky, ktorá spojila svoj život a dielo s rázovitým regiónom Slovenska – Oravou.

Zdroj: Archív http://www.oravskagaleria.sk/

Čo je Vašou inšpiráciou pri tvorbe zážitkových aktivít?

Veľmi často sa stotožňujem s myšlienkou, že „Každý z nás je originál“  a taktiež osobná skúsenosť zo stretnutia s umeleckým dielom v origináli je pre mňa nenahraditeľná.

Hovorí sa, že človek sa učí celý život. Veď zvedavosť, skúmanie a objavovanie je pre nás úplne prirodzené. Sú miesta, ktoré kvôli vzdelaniu navštevujeme, no sú aj také, kde sa dozvedáme nové veci úplne iným spôsobom – rozhovorom o umení, pri umení a s umením.

 

Vytvorila: Nikola Laurenčíková

Pozrite si tiež:

Zdieľajte blog s priateľmi