Možno ste postrehli, že téme šikanovania sa venuje nový „AKČNÝ PLÁN RIEŠENIA ŠIKANOVANIA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ROKY 2022 – 2023“, ktorý vypracovalo MŠVVaŠ SR v spolupráci s partnermi a spolugestormi. Akčný plán dáva celému kontextu boja so šikanovaním rámec, z ktorého môžu čerpať riaditelia, učitelia, odborní pracovníci, ale aj ďalšie inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu s rovesníckym násilím a šikanovaním. Je dokumentom, v ktorom môžeme nájsť odpovede a súvislosti pri riešení šikanovania v školách.

Aktivita stále, nielen pri probléme

Pozitívne môžeme vnímať, že Akčný plán kladie dôraz, aby bola šikana a kyberšikana na školách neustále monitorovaná, vyhodnocovaná, a to nielen ako dôsledok už vzniknutého problému, ale aj ako nástroj na riešenie a elimináciu rizík v budúcnosti a možnosti ich prevencie. Posilnením vnímania závažnosti konania v prípadoch kyberšikany bol do kontextu trestného práva zavedený pojem „nebezpečné elektronické prenasledovanie“ (§360b TZ), ktorý má pomôcť pri potrestaní páchateľov niektorých druhov kyberšikany. Aplikačná prax síce naráža na „kostrbatosť“ znenia, ktoré „pozabudlo“ na niektoré situácie, ale ladenie tejto úpravy bude predmetom ďalších úprav tohto paragrafu.

Kooperácia a multidisciplinarita

Pozitívom je tiež, že Akčný plán kladie dôraz na kooperáciu na úrovni školy, rodiny a odborníkov a má záujem o efektivitu tejto spolupráce po realizácii vyhodnocovať. Často sa deje, že školy prijímajú opatrenia voči šikanovaniu, avšak nemonitorujú ich reálny dosah. Napríklad pravidelnými dotazníkmi, analýzou výskytu, opakovania, účinnosti opatrení… Akčný plán sa v rámci eliminácie rizík zameriava na tieto hlavné ciele:

  • Zvýšiť odbornosť pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školstve v prístupe k šikane
  • Posilniť spoluprácu s orgánmi štátnej správy za účelom vzájomnej informovanosti a efektívnosti spolupráce
  • Vytvorenie opatrení na elimináciu budúcich rizík
  • Monitoring, posilnenie informovanosti a povedomia o šikane

Nie všetko je šikanovanie

Pri čítaní akčného plánu si možno uvedomíte, že hovorí len o šikanovaní a nie násilí ako takom. Je to preto, lebo šikanovanie je „závažnejšia“ forma násilia a predstavuje „väčší“ problém ako samotné násilie. Zároveň je šikanovanie veľakrát viac sofistikované a nedeje sa vždy preukázateľne a fyzicky. Akčný plán vníma šikanovanie ako opakované negatívne a úmyselné správanie namierené proti inej osobe, alebo osobám, ktoré majú problémy sa brániť. Od jednorazového konfliktu sa vyznačuje hlavnými znakmi, a to: úmyslom, agresiou, opakovaním, nerovnováhou v pomere síl. Šikanovanie môže svojimi prejavmi naplniť aj rôzne trestné činy.

Oznamovacia povinnosť

So šikanovaním súvisí nielen prevencia, ale aj oznamovacie povinnosti. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu sa skutok ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, t. j. policajtovi alebo prokurátorovi. V prípade podozrenia zo spáchania priestupku sa skutok ohlasuje príslušnému okresnému úradu, v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu sa predmetné ohlasuje polícii. Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku, nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví.

Každý je povinný…

Na základe § 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005“) je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa. V súlade s § 8 a § 9 zákona č. 305/2005 má dieťa aj rodič právo požiadať o pomoc orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, obec (zriaďovateľ), školu a školské zariadenia a ďalšie. Všetky orgány sú povinné poskytnúť dieťaťu pomoc, vykonať opatrenia na zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin: a) neprekazenia trestného činu, b) neoznámenia trestného činu, c) ublíženia na zdraví.

Viac než 86% škôl trápi šikana

V Akčnom pláne sú uvedené aj niektoré zaujímavé štatistiky, ktoré hovoria o výskyte šikanovania na cca 86% školách. Zistenia rôznych realizátorov monitoringu šikanovania a násilia medzi deťmi môžu byť dobrým indikátorom toho, ako veľmi šikanovanie ovplyvňuje vzdelávanie a pobyt v školách. Zároveň sú dáta odpoveďou pre školy, ktoré vyhlasujú, že v ich prostredí sa šikana nedeje. Pravdepodobne sa mýlia.

V škole bezpečne

Na záver z dokumentu: „Cieľom Akčného plánu na roky 2022-2023 je eliminovať riziká, ktoré by narúšali vytvorenie prostredia pre deti a mládež, ktoré by reálne projektovali pocit bezpečia, miesto pre rozvoj a sebarealizáciu. V neposlednom rade je podstatné uviesť, že aktivitami a úlohami vyplývajúcimi z akčného plánu sa abstrahuje do školského prostredia a podporí to, aby školy a školské zariadenia prijímali také opatrenia na predchádzanie šikany a kyberšikany, ktoré prispejú k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa v online prostredí, rozvoju kritického myslenia a zabezpečia elimináciu rizík dôsledkov šikany a kyberšikany z hľadiska ich vplyvu na život.“

Autor: Peter Lengyel

Zdieľaj blog s priateľmi