Záškoláctvo predstavuje vážny problém vo vzdelávaní detí. Snahou takmer každého učiteľa a riaditeľa školy sú dobré výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. Okrem osobného potenciálu vzdelávaných detí a prístupu učiteľa, na výsledky pôsobia aj ďalšie faktory, ktoré rozhodujú o vedomostiach a zručnostiach žiakov. Jedným z týchto faktorov je pravidelná školská dochádzka.

Je známe, že aktívna účasť žiaka na vyučovaní je jedným z predpokladov zvládnutia obsahu vzdelávania. Ak má škola dobre podchytenú prevenciu záškoláctva  a zbytočnej absencie, môže byť k svojim vzdelávacím cieľom oveľa bližšie. Navyše každý žiak, ktorý opúšťa  školu, sa stáva do budúcnosti potenciálne ťažko zamestnateľným a závislým na štátnej pomoci.

Pre vedenie aj učiteľov

Pre tých, ktorí majú chuť sa so záškoláctvom na svojej popasovať intenzívnejšie, sme vytvorili praktický eBOOK, ktorý môže inšpirovať učiteľov a vedenie škôl k stanoveniu pravidiel, ktoré pôsobia preventívne voči záškoláctvu a vysvetľujú niektoré medziinštitucionálne súvislosti, o ktorých sa veľmi nehovorí.

Z obsahu

V prvých častiach sa venujeme rozdeleniu detí, ktoré majú problém so záškoláctvom do skupín podľa druhu problému – zaspávači, vyhýbači, sem-tam blicéri a záškoláci. Poukazujeme na ich špecifiká a na metódy, ktorými môžeme voči nim zakročiť. V ďalších častiach sa venujeme prevencii a systému inštitúcií, s ktorými škola pri odstraňovaní môže spolupracovať.

Veríme, že sa vám bude dobre čítať a radi budeme o vašich aj našich skúsenostiach diskutovať.

Bezplatne si môžete .pdf súbor s eBOOKom stiahnuť do svojich zariadení kliknutím na obrázok sťahovania.

Stiahnutie bez registrácie

Pošlite informáciu svojmu priateľovi !

Ak chcete dostať aktualizácie a doplnky k eBOOKu, môžete sa registrovať.