Učenie sa prostredníctvom bádania a hľadania odpovedí vie žiakov veľmi inšpirovať. Napríklad jednou z ciest môže byť vzdelávanie spojené so zážitkom z cestovania, histórie, turistiky či návštevou múzea. Slovensko má predsa bohatú históriu a s ňou spojené aj zachovalé historické banské mestá. V tomto blogu sa cestovateľsky presunieme do historickej Kremnice. Žiaci môžu obdivovať nielen krásu samotného mesta, ale tiež majú možnosť sa aj niečo naučiť. Priamo v srdci banského mesta nájdeme Múzeum mincí a medailí s rôznymi edukačnými expozíciami, s možnosťou zapojenia sa do rôznych aktivít. Lektorka Ivana a sprievodkyne Agáta  a Ľubica nám prezradili zaujímavosti z troch            expozícií – Mestského hradu, Meštianskeho domu a Líce a Rub peňazí.

Zdroj: Archív Múzeum mincí a medailí

Príbeh múzea a jeho expozícií

Múzeum mincí a medailí v Kremnici je jedinečné tým, že patrí k najstarším múzeám na Slovensku. Meštiansky dom je súčasťou Múzea mincí a medailí a sú v ňom usporadúvané  dlhodobé výstavy zo zbierok múzea. Každá výstava prináša vystavenými predmetmi potešenie a krásu, zároveň svojím obsahom a množstvom zaujímavých tém. Tým môžeme vzdelávať našich návštevníkov všetkých vekových kategórií. V súčasnosti je to výstava keramiky s názvom Pôvab kameninových záhrad a Dejiny kremnickej kameninovej továrne 1815 – 1956.

Zdroj: Archív Múzeum mincí a medailí

Expozícia Líce a rub peňazí spočíva v prepojení ponúkaných tém, ktoré deklarujú výnimočnosť Kremnice v stredoveku. Žiaci si na jednom mieste ujasnia dôvody založenia stredovekej Kremnice pre jej potenciál ťažby vzácnych kovov. Múzeum ponúka možnosť fárania v banskej expozícii s prepojením na hutnícku časť, tiež objasnenie procesu finalizovania kovov. Príbeh histórie kremnického zlata a striebra pokračuje v expozičnej časti venovanej platidlám a medailérstvu. Žiaci môžu obdivovať ponuku celej generálnej zbierky platidiel z územia dnešného Slovenska, v ktorej rezonuje ucelená kolekcia razieb z kremnickej mincovne.

Neformálne vzdelávanie a hľadanie odpovedí

Robíme rôzne programy s námetmi, ktoré sú prispôsobené rôznym vekovým skupinám. Jedná sa o inú formu vzdelávania, nielen pasívneho počúvania lektora. Vzdelávacie programy z ponuky expozícií sú zamerané na neformálne vzdelávanie, s využitím metód objektového učenia a oživenej histórie využívajúc konštruktivistickú pedagogiku. Zámerom vzdelávacích programov je učenie sa v múzeu prostredníctvom bádania a hľadania odpovedí.

Zdroj: Archív Múzeum mincí a medailí

Na výstave keramiky realizujeme v súčasnej dobe vzdelávacie programy tematicky súvisiace s vystavenými zbierkovými predmetmi. Sú zamerané na regionálnu výchovu a zároveň máme v ponuke témy nadväzujúce na štátny vzdelávací program. Medzi najobľúbenejšie patrí téma o význame múzeí „O múzeu“, alebo o vzniku erbov spojená so sebapoznaním „Vytvor si svoj erb“. V rámci regionálnej výchovy je to téma o osobnostiach žijúcich v meste Kremnica, o súčasných a minulých továrňach v meste „Vyrobené v Kremnici včera a dnes“, ale i ďalšie zaujímavé témy.

Zdroj: Archív Múzeum mincí a medailí

Zapojenie sa do oživeného deja

Najviac sa deťom páčia zážitkové aktivity – ako výstup na vyhliadkovú vežu, návšteva kostnice, a tiež zaujímavý výklad napríklad o mučení a bežnom živote ľudí v stredoveku. Vzdelávacie programy aj ďalšie aktivity sú zamerané tak aby okrem získania informácií boli žiaci zapojení do diania, či už je to rozhovor, tvorivá aktivita (výtvarná, pohybová, rytmická), práca s pracovným listom, bádanie, formovanie názorov, výmena vedomostí a skúseností. Pre detských návštevníkov je najväčším zážitkom možnosť dotyku alebo oživenie funkčnosti zbierkových predmetov. Možnosť chytiť, vyskúšať a zmobilizovať ich.

Zážitkovým vzdelávaním je zapájanie detských návštevníkov do oživeného deja historického príbehu, ktorý je súčasťou témy vzdelávacieho programu.

Zdroj: Archív Múzeum mincí a medailí

Nenahraditeľným vzdelávacím momentom v ponuke múzeí sú zbierkové predmety, ktoré v procese výuky a vzdelávania môžu ponúknuť iba múzea. Múzeum mincí a medailí objasňuje detským návštevníkom oblasti ako proces ťažby a úpravy zlata a striebra v Kremnici, vývoj platidiel na území dnešného Slovenska, ucelená kolekcia mincí vyrazených v kremnickej mincovni, ako hospodáriť s peniazmi vo vzdelávacom programe smerujúcom k vyššej finančnej gramotnosti.

Počas výletu do Kremnice majú učitelia spolu so žiakmi možnosť navštíviť  aj Mincovňu a Banské múzeum štôlňa Andrej. Mesto ponúka príjemnú pokojnú atmosféru s možnosťou relaxu počas dňa v niektorých reštauráciách a kaviarňach.

Zdroj: Archív Múzeum mincí a medailí

Múzeum je otvorený priestor mnohých podnetov ponúkajúci odpovede na rôzne otázky. Návšteva múzea poskytuje informácie v prostredí s autentickými predmetmi, podnecuje k vnímaniu krásy, upevňuje sebavedomie k príslušnosti Slovenska. Návštevník, ktorý prichádza za zážitkom do múzea by mal odchádzať spokojný, obohatený a príjemne naladený 🙂 .

Vytvorila: Nikola Laurenčíková

Pozrite si tiež:

Dajte vedieť o Kremnici aj priateľom!